ترجمه : اخیرا الگوریتم‌های زیادی برای جمع‌اوری داده در شبکه حسگر بی سیم ارائه شده است. علاوه بر‌ان برای جمع‌آوری دا"/> Learning automata based energy efficient data aggregation<br/><br/>
 
In the name of God | Hi Dear Welcome to my programing site
 
 
Site Statistics
VisitTotal:45136 VisitToday:10 VisitOnline:38 VisitYesterday:22 VisitMore:201 VisitThisMonth:10 PreviousMonth:1144
Learning automata based energy efficient data aggregation


Subject : Learning automata based energy efficient data aggregation

Group : Translate

Category : Translation Paper

ProjectId : 70

Date Publication : 2016-9-14

Price : 500000 Rial

Description : Abstract Recently, many algorithms have been proposed for data aggregation in wireless sensor networks which try to find routes towards the sink through which data can be aggregated. In addition to data aggregation  

ترجمه : اخیرا الگوریتم‌های زیادی برای جمع‌اوری داده در شبکه حسگر بی سیم ارائه شده است. علاوه بر‌ان برای جمع‌آوری داده دو معیار در این الگوریتم‌ها استفاده می‌شود: انرژی باقی‌مانده از نود و تعداد گام‌های آن‌ها تا سینک در این مقاله ما یک الگوریتم جمع اوری داده جدید پیشنهاد داده‌ایم که ان را LAG مینامیم و تلاش بر این دارد که تمامی پارامترها را برای پیدا کردن مسیر باهم ادغام کند.

More Sold
Free
Shell sort

This source received a number as quantity of inputs and then receive all inputs and sort them with shell sort algorithm

Viever :1
Free
Selection sort

This source received a number as quantity of inputs and then receive all inputs and sort them with selection sort algorithm

Viever :1
website statistics